Lemminkäinen „Rīcības kodekss”


Mums – uzņēmumam Lemminkäinen – ir svarīgi veidot un attīstīt mūsu uzņēmuma darbības ilgtermiņa ilgtspējību. Ilgtermiņa ilgtspējība ir mūsu atbildīgās darbības pamats, un mums savā darbībā ir jāņem vērā tas, ko no mums sagaida mūsu klienti, personāls un citas ieinteresētās puses. Mūsu vērtības ir ilgtspējīga izaugsme un attīstība, konstruktīva sadarbība, kā arī cieņa un uzticēšanās, un mūsu darbībām ir jāatbilst šīm vērtībām. Šis Rīcības kodekss ir piemērojams attiecībā uz visu mūsu saimniecisko darbību un nosaka kopīgus rīcības modeļus visiem Lemminkäinen nepilna darba laika darbiniekiem, štata darbiniekiem un vadošajiem darbiniekiem. Nepieciešamajos gadījumos Rīcības kodekss tiek papildināts ar sīkāk aprakstītiem principiem un instrukcijām.


1. Normatīvo aktu ievērošana

Mēs ievērojam spēkā esošos normatīvos aktus gan Somijā, gan arī jebkurā citā valstī, kurā mēs darbojamies. Vissvarīgākie starptautiskie normatīvi un konvencijas, kas reglamentē mūsu darbību:

  • Vispārējā cilvēktiesību deklarācija;
  • Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīva Pasaules pakts (Global Compact), lai veicinātu cilvēktiesības, darba tiesības, vides aizsardzību un korupcijas novēršanu;
  • Starptautiskās darba organizācijas (ILO) Deklarācija par pamatprincipiem un tiesībām darbā;
  • ESAO Pamatnostādnes attiecībā uz daudznacionāliem uzņēmumiem un
  • Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) rekomendācijas.

Katram no mums ir jāzina un jāievēro tiesību akti, normatīvi un norādījumi, kas tieši attiecas uz mūsu darbu. Tiešie vadītāji atbild par nepieciešamo darbinieku orientāciju un uzrauga tiesību aktu, normatīvu un norādījumu ievērošanu.


2. Finansiāli atbildīga rīcība

Korporatīvā vadība

Mēs ievērojam Somijas biržu sarakstos iekļauto sabiedrību korporatīvās vadības principus un rekomendācijas. Šie principi un rekomendācijas nosaka Grupas administratīvo institūciju pienākumus un darbības procedūras. Šie principi un rekomendācijas tiek regulāri atjaunināti.


Iekšējā informācija

Lemminkäinen ir biržas sarakstā iekļauta sabiedrība. Dažiem no mums ir pieejama iekšējā informācija, citiem vārdiem sakot, precīza nepublicēta informācija, kura nav pieejama tirgū un kurai ir potenciāli nozīmīga ietekme uz Lemminkäinen akciju cenu. Personām, kuru rīcībā ir iekšējā informācija, nav atļauts tirgoties ar uzņēmuma akcijām. Šīm personām arī nav atļauts atklāt informāciju vai piedāvāt konsultācijas par darījumiem ar vērtspapīriem, ja vien šāda informācija nav publiski pieejama saskaņā ar noteikumiem.

Ierobežojumus attiecībā uz iekšējās informācijas izmantošanu paredz tiesību akti, oficiālās instrukcijas un fondu biržas noteikumi. Bez tam Lemminkäinen ir izstrādājusi vadlīnijas par iekšējo informāciju, kas obligāti jāievēro visām personām, kuru rīcībā ir iekšējā informācija.


Konkurences veicināšana

Liela daļa mūsu darba ir saistīta ar projektu izpildi, un tas nozīmē, mēs pastāvīgi izstrādājam izsoles dokumentus un līgumus, kuriem piemērojami konkurences tiesību akti. Visā mūsu saimnieciskajā darbībā mums ir jāievēro spēkā esošie konkurences tiesību akti. Šis noteikums attiecas uz visiem mūsu darījumiem ar Lemminkäinen konkurentiem un klientiem, kā arī nozares organizācijām. Šaubu gadījumos konsultējieties ar savu tiešo vadītāju vai juridisko nodaļu.

Izmantojiet Lemminkäinen vadlīnijas par konkurences tiesību aktiem, kurās sniegta sīkāka informācija par konkurences jautājumiem.


Interešu konflikti

Mēs strādājam Lemminkäinen, tāpēc mūsu personiskās intereses nedrīkst atrasties konfliktā ar Lemminkäinen interesēm.

Mēs nestrādājam un mums nav ne tiešu, ne netiešu līdzdalības tiesību komercuzņēmumos, kas konkurē ar Grupu, kā arī nepiedalāmies tādas puses saimnieciskajā darbībā, kurai ir uzņēmējdarbības attiecības ar Lemminkäinen, un necenšamies gūt personisku labumu no uzņēmējdarbības attiecībām.

Mēs nemaksājam un nepieņemam kukuļus vai jebkuru citu nelikumīgu maksājumu, lai uzsāktu vai atbalstītu kādu uzņēmējdarbības pasākumu.

Mēs nepiedāvājam un nepieņemam laipnības pierādījumus vai dāvanas, vai ziedojumus, kurus varētu pamatoti uzskatīt par mūsu uzņēmuma lēmumu pieņemšanas ietekmēšanas līdzekļiem vai kuri pārsniedz parastās viesmīlības robežas.


Attiecības ar klientiem

Apmierināti klienti un ilgtermiņa attiecības ar klientiem ir mūsu nākotnes panākumu pamats. Mūsu mērķis ir panākt, lai mūsu esošie un nākamie klienti vienmēr dotu priekšroku tieši mūsu pakalpojumiem. Šajā sakarā mums jānodrošina, lai mūsu darbības saskanētu ar klientiem dotajiem solījumiem.

Mēs pārraugām klientu apmierinātību, regulāri veicot aptaujas un dažādos veidos vācot klientu atsauksmes. Iegūto informāciju mēs izmantojam, izstrādājot savus produktus un pakalpojumus.


Attiecības ar apakšuzņēmējiem, piegādātājiem un citiem sadarbības partneriem

Mūsu darbā ir nepieciešami visdažādāko apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu sadarbības partneru pakalpojumi. Gan mūsu panākumu, gan arī mūsu partneru panākumu nodrošināšanā ārkārtīgi svarīga nozīme ir atklātai komunikācijai, līgumu ievērošanai un savstarpējas uzticēšanās panākšanai.

Mēs izvēlamies mūsu sadarbības partnerus objektīvu iemeslu dēļ, un mūsu lēmumus nekādā veidā nedrīkst ietekmēt personiski iemesli. Mūsu partneru darba kvalitātei, uzticamībai, cenām, piegādes spējai un darbības modeļiem ir jāatbilst Lemminkäinen prasībām.

Mēs sagaidām, ka mūsu partneri ievēros tiesību normas un noteikumus, vispārējās cilvēktiesības, darba tiesības un vides aizsardzības noteikumus. Mēs sagaidām, ka mūsu apakšuzņēmēji un piegādātāji ievēros šī Rīcības kodeksa principus, un pārraugām viņu darbību šajā aspektā.


Attiecības ar kompetentajām iestādēm un politiskajām lēmējpersonām

Reģionālā plānošana, zemes izmantošanas plānošana un dažādu atļauju piešķiršanas procedūras ir galvenie aspekti, kas saistīti ar jebkurām darbībām būvniecības nozarē. Atklātība un laba sadarbība ar dažādām iesaistītajām pusēm ir svarīgs priekšnoteikums, lai gala lietotāji sasniegtu iespējami labākus rezultātus, plānojot darbības un īstenojot plānus.

Mēs akt��vi piedalāmies labākās prakses izstrādāšanā attiecībā uz būvniecības nozari un pārredzamības veicināšanu. Saistībā ar sadarbību mēs ievērojam prasības par brīvu konkurenci, objektivitāti, pareizu un taisnīgu attieksmi un bezkompromisa profesionālo godīgumu.

Mūsu sakari ar lēmējpersonām, kompetentajām iestādēm un politiskajām partijām un dalībniekiem ir pārskatāmi, un tie nedrīkst apdraudēt pušu objektivitāti, nedz arī radīt interešu konfliktus vai aizdomas par interešu konfliktu esamību.


Lemminkäinen īpašums un konfidenciāla informācija

Mēs rūpējamies par Lemminkäinen īpašumu un nepieļaujam tā neatļautu lietošanu.

Mēs aizsargājam apakšuzņēmēju, piegādātāju, klientu un citu sadarbības partneru uzticētos konfidenciālos materiālus un informāciju tikpat rūpīgi kā pašas Lemminkäinen konfidenciālos materiālus.


3. Sociāli atbildīga rīcība

Mūsu mērķis ir izveidot visiem darbiniekiem labu, drošu un iedvesmojošu darba vidi. Mēs sagaidām, ka Lemminkäinen tiešie vadītāji aktīvi veicinās līderības kultūru atbilstoši uzņēmuma vērtībām un šim Rīcības kodeksam. Mūsu darbinieki ir aicināti piedalīties interaktīvā darbavietas kopienas attīstībā, piemēram, atbildot uz dažādu aptauju jautājumiem.

Saskaņā ar mūsu vērtībām mēs pievēršam īpašu uzmanību katra darbinieka individuālajai attīstībai, arodveselībai un darba drošībai, spējai tikt galā ar savu darbu un darba un brīvā laika līdzsvara nodrošināšanai.

Attiecībās ar cilvēkiem, kuri strādā un sāk strādāt mūsu Grupā, mēs ievērojam godprātīgu darba attiecību un kadru komplektēšanas praksi, principus un procedūras. Mēs aktīvi piedalīties darba tirgus organizāciju darbībā un ievērojam mūsu personāla tiesības brīvi apvienoties organizācijās un tiesības uz koplīguma slēgšanu.

Mēs nepieļaujam piespiedu darbu vai bērnu darbu, nedz arī attieksmi vai darba apstākļus, kas pārkāpj starptautiskās pamattiesības darba tiesību jomā.

Mēs visās darba attiecībās ievērojam taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret mūsu darbiniekiem. Mēs nepieļaujam diskrimināciju, pamatojoties uz rasi, nacionālo vai etnisko izcelsmi, pilsonību, ādas krāsu, valodu, dzimumu, vecumu, ģimenes apstākļiem, seksuālo orientāciju, veselības stāvokli, reliģiskajiem uzskatiem, sociālajiem viedokļiem, politisko vai profesionālo aktivitāti un citiem līdzīgiem iemesliem. Mēs nepieļaujam nekāda veida uzmākšanos vai iebiedēšanu darba vietā.


4. Atbildība par vidi

Lemminkäinen mērķis ir panākt vadošo lomu vidi saudzējošas un ilgtspējīgas būvniecības jomā.

Mēs katrs savā darbības jomā esam atbildīgs par apkārtējo vidi. Strādājot būvuzņēmumā, mums ir gan īpašs pienākums, gan arī iespēja pastāvīgi censties pazemināt būvdarbu ietekmi uz vidi un veicināt ilgtspējīgu attīstību būvniecībā un ar to saistītajā darbībā. Mēs ņemam vērā vides aspektus visā savā darbībā un lēmumu pieņemšanā.

Mūsu vides darbību pārvaldība atbilst Lemminkäinen vides politikai, un mēs nepārtraukti attīstītām mūsu vides sistēmas, praksi un rādītājus. Mūsu mērķis ir pastāvīgi uzlabot vides jautājumu risinājumus.

Mēs nodrošinām mūsu darbiniekiem sistemātisku apmācību un norādījumus par vides jautājumiem. Mēs atklāti ziņojam par saviem centieniem vides jomā ieinteresētajām pusēm un sagaidām, ka mūsu apakšuzņēmēju un līgumu partneru rīcība atbalstīs mūsu mērķu sasniegšanu.


5. Komunikācija un attiecības ar ieinteresētajām pusēm

Mūsu iekšējā un ārējā komunikācijā mēs nodrošinām ieinteresētās personas ar precīzu informāciju par Lemminkäinen mērķiem un darbībām. Vispārējie mūsu komunikācijas principi ir uzticamība, atklātība un ātrums. Mūsu komunikācijas pasākumi atbilst tiesību aktiem, oficiālajiem noteikumiem, fondu biržas noteikumiem, kā arī mūsu pašu komunikācijas politikai.

Mēs aktīvi piedalīties sabiedrības un mūsu nozares darbības priekšnoteikumu attīstīšanā, izmantojot uzņēmējdarbības organizācijas.

Ziedojumiem, sponsorēšana un cita veida sadarbībai ar ieinteresētajām pusēm jāatbilst mūsu atbildīgas rīcības principiem un jāveicina mūsu mērķu sasniegšana.