Mēs attīstām ilgtspējīgu un uzticamu būvniecību

Mūsu mērķis ir augt ilgtspējīgi, palielinot rentabilitāti ilgtermiņā. Atklāts dialogs ar mūsu ieinteresētajām pusēm ir priekšnoteikums ilgtspējīgai izaugsmei.

SIA “Lemminkainen Latvija” ir nozīmīgs būvniecības nozares dalībnieks, un mūsu mērķis ir, cik vien iespējams, izvērtēt gan tiešo, gan netiešo uzņēmuma darbības ietekmi uz apkārtējo sabiedrību. Visās mūsu darbības jomās  mēs ņemam vērā ieinteresēto pušu izvirzītās vēlmes un prasības, vienlaikus stiprinot finansiālo stabilitāti. Kopīgas vērtības un darbības metodes palīdz īstenot mūsu vīziju un stratēģiju, kā arī ilgtspējīgi sadarboties ar mūsu klientiem.

Ilgtspējība - mūsu darbības pamats

Ilgtspēja ir būtisks mūsu uzņēmējdarbības pamats, jo, lai gūtu panākumus, ikdienas darbā mums ir jāvērš uzmanība uz dažādiem ilgtspējības aspektiem, piemēram, enerģētikas un materiālo resursu izmantošanas efektivitāti būvniecībā, darba drošību, mūsu Rīcības Kodeksa ievērošanu un izvairīšanos no “pelēkās” ekonomikas. Mēs vēlamies veicināt ilgtspējības nostādņu progresu visā būvniecības nozarē.

“Lemminkäinen” grupas prezidents un izpilddirektors ir atbildīgs par ilgtspējas attīstīšanu. Atbildība par koncerna apkārtējās vides un darba drošības jautājumiem ir uzticēta izpilddirektora komandas loceklim, savukārt, uzņēmējdarbības segmentu līmenī  - kvalitātes vadības un vides pārvaldības vadītājiem. Sociālās atbildības jautājumus vada Viceprezidents un Personāla vadītājs, bet Finanšu vadītāja pārziņā ir finanšu jautājumi.

“Lemminkäinen” grupa izmanto pārvaldības sistēmas, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001: 2008 (kvalitātes vadības sistēma), ISO 14001: 2004 (vides pārvaldības sistēmas) un OHSAS 18001: 2007 (arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas) prasībām.