Atbildīgi paveikts darbs ietekmē gala rezultātu

Kā jau lielam būvniecības uzņēmumam, mums ir ievērojama ietekme uz sabiedrību. Mūsu kopējais mērķis ir ilgtermiņā attīstīt rentablu un atbildīgu uzņēmējdarbību.

Atbildību par uzņēmējdarbību nosaka ne tikai tiesību akti un starptautiskie noteikumi, to uzņemties aizvien vairāk aicina arī mūsu klienti, finansētāji un citas ieinteresētās puses. Atbildība mums sniedz konkurētspējas priekšrocību.

Ilgtspējīga attīstība un korporatīvā atbildība parasti tiek raksturota, izmantojot trīs dimensijas: finansiālo, sociālo un vides atbildību. Strādājot efektīvāk, varam samazināt savas, kā arī klientu izmaksas. Ar vides atbildību saistītie svarīgākie faktori ietver energoresursu patēriņa efektivitātes uzlabošanu un efektīvāku materiālu pārstrādi. Pateicoties papildus ieguvumiem vides jomā, uzlabojumi šajās jomās nodrošina arī izmaksu samazinājumu mums, bet ekoloģiskākus risinājumus – mūsu klientiem.

„Tiesību aktu, regulējumu un vispārzināmo noteikumu ievērošana mums jāuztver kā pati par sevi saprotama. Tā kā mūsu uzņēmējdarbības vide mainās, vēlamies būt korporatīvi paraug pilsoņi, ne tikai saglabāt savam darbam izvirzītos priekšnoteikumus, bet arī attīstīt pelnošu uzņēmumu," stāsta Roberts Blumbergs [Robert Blumberg], kurš ir uzņēmuma viceprezidents un atbild par ceļu būvniecības jomu.

Roberts vada projektu, kas tika uzsākts aprīlī, lai definētu ilgtspējīgas attīstības mērķus, kuri ir mūsu darbībai vispiemērotākie un visvairāk ietekmē mūsu rezultātu. Atsevišķos uzņēmumu segmentos izvirzītie mērķi gada plānošanas ietvaros tiek atvasināti no visas uzņēmuma grupas mērķiem.

Mērķu definēšanas process sākas ar semināriem, kuros piedalās dalībnieki no visiem uzņēmuma segmentiem un visām valstīm, kurās strādājam. Papildus mērķu definēšanai projekta ietvaros tiks izveidots darbības modelis ilgtspējīgai attīstībai, kas nosaka lomas un atbildības, kā arī papildu pasākumus un atskaišu sniegšanas metodes un saistītos rādītājus.

Vai mēs strādāsim pie vislabākajiem projektiem un vai pie mums strādās vislabākie darbinieki?

„Mūsu pieeja darbam ietekmē to, kā mūs uztver mūsu klienti un cik pievilcīgi mēs esam potenciālo darbinieku acīs. Vai mēs strādāsim pie vislabākajiem projektiem un vai pie mums strādās vislabākie darbinieki?" jautā Roberts.

Labs ilgstoša un atvērta dialoga piemērs ir alianses līgums par Rantaväylä tuneļa būvniecību Tamperē. Tas ir projekts, kas sevī ietver īpaši uzsvērtu, caurskatāmu un savlaicīgu ieinteresēto pušu sadarbību ar klientu, kā arī ar pilsētas iedzīvotājiem un citām ar projektu saistītajām pusēm.

Par projekta tālāko attīstību plašāku informāciju sniegsim vasaras Lemmy. Plašāku informāciju par projektu var saņemt no projektu vadītājas Ninas Karhulas [Nina Karhula].

2015.05.15.

Tas patīk 10 cilvēkiem